กิจกรรมปี 62


61 10 01 01

61 10 01 02

 

61 10 01 03

61 10 02

61 10 03

 

61 10 04 01

61 10 04 02

61 10 05

61 10 10

 

61 10 15 01

61 10 15 02

61 10 15 03

 

61 10 19

61 10 19 2

61 10 20

61 10 20 2

61 10 22

61 10 24

61 10 26

 

                    วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2561                  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

                   61 10 29 01           61 10 29 02                             61 10 29 03             61 10 29 04

 

61 11 1

 61 11 02

61 11 05

61 11 05 2

61 11 05 3

61 11 06

61 11 06 2

61 11 07

61 11 07 2

 

61 11 08

61 11 08 2

 

61 11 09

61 11 12

61 11 12 02

 

61 11 13

61 11 14

61 11 14 2

61 11 15

61 11 15 2

61 11 16

61 11 16 2

61 11 18

61 11 18 2

61 11 19

61 11 19 2

 

61 11 19 3

61 11 20

 

61 11 20 2

61 11 21

61 11 21 2

 

61 11 22

 

61 11 28

 

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะทำงานด้านการตลาด ราคาผลผลิตทางการเกษตร              และเกษตรอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

61 11 30 01  61 11 30 02  61 11 30 03

 

61 12 12 01

 61 12 12 14.00

                                   วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี            พร้อมด้วย น.ส อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร      จังหวัดสระบุรี เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เพื่อยื่นหนังสือ แจ้งประเด็นปัญหา        โรคระบาด (ชนิด) ปากและเท้าเปื่อยในโคนม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยได้ความว่า ท่านรองผู้ว่าฯ มอบหมายให้รักษาการปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับ มทบ.18 จ.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ            ข้อเท็จจริง และร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.          ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือ ประเด็นปัญหา ตามวัน และเวลาดังกล่าวด้วย

 61 12 17 01  61 12 17 02

 

61 12 18

61 12 19

 61 12 21

61 12 23

61 12 24

61 12 24 02

 

61 12 26 01

61 12 26 02

62 01 15

62 01 16

62 01 30

 

62 02 01

 

62 02 12

 

62 02 20

62 02 22

 

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

62 02 26 01    62 02 26 02

 

               สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา 36 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่ออบรมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SME ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจสามารถเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและอบรมเชิงปฎิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐานสินค้า เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ยกระดับเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ เป้าหมาย จำนวน 120 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือเกษตรกรที่มีการแปรรูป

            ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยประสานงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

                นายนเรศ สุดประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ ได้ขอให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันพัมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SME ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจได้มีความเข้มแข็ง โดยร่วมเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกัน 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 มีแผนการดำเนินงาน เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร Smart Entrepreneur    เน้นการให้ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ        รูปแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ การแปรรูปสร้างมูลค่า และการตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการจัดทำแผนธุรกิจที่มีคุณภาพเชื่อมโยงสู่แหล่งเงินทุน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และการถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ โดยรายละเอียดการสัมมนา ดังนี้
1. หัวข้อ พลิกโฉมเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ก้าวสู่เกษตร 4.0
2. หัวข้อ Smart farmer Knowledge Sharing (นำเสนอประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ)
3. หัวข้อ กระบวนการคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและแผนธุรกิจ
4. หัวข้อ รุก รับ จับเทรนด์ธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร
5. หัวข้อ การออกแบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้ตรงกับผู้บริโภคและเทรนด์การตลาด
6. หัวข้อ กฎหมายกับการจำหน่ายสินค้าเกษตร และการค้าออนไลน์
7. หัวข้อ มาตรฐาน ข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับสินค้า
8. Workshop: การเขียนแผนธุรกิจ
* นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ที่มีศักยภาพสูง มีความคิดก้าวหน้า มีแนวทางใหม่ๆ มีโอกาสได้เข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์มทั้งระบบแบบครบวงจร และการแข่งขันทางการค้า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี      มีแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกันต่อไป....

62 02 28 0101  62 02 28 0102

62 02 28 0103  62 02 28 0104

62 02 28 0105  62 02 28 0106

62 02 28 0107  62 02 28 0108

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งที่ 925/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประกอบคณะทำงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรอำเภอวังม่วง ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง และวันที่ 24 เมษายน 2562 มีการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรอำเภอบ้านหมอ ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ โดยมีนางสาวนฤมล ธารารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายสมจิตร แก่นวิจิตร ผู้แทนเกษตรกรตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง และนางสมศรี เพ็งรุ่ง ผู้แทนเกษตรกรตำบลโคกใหญ่ อำเภอ
บ้านหมอ เป็นผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง การสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านเกษตรรวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกร

392

 

394

395

396

397

398

 

 

                  วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

62 04 29 01      62 04 29 02

62 04 29 03      62 04 29 04

 

 


IMAGE การเพาะเลี้ยงปลาดุก
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเลี้ยงกบ
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การขุนโค สำหรับเกษตรกรรายย่อย
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเลี้ยงสุกร
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE ลดต้นทุนการผลิต “ข้าว” 2
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น